Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Lessenrooster

Doel

De cursist leert in deze module aan de hand van culturen hier en elders, essentiële vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.

Inhoud

 1. de dynamiek beschrijven in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen.
 2. de impact herkennen van cultuur op denken, voelen en handelen.
 3. gepast omgaan met vooroordelen en stereotypering, met ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik, bij zichzelf en anderen.
 4. constructief omgaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.
 5. rekening houden met de situatie, opvattingen en emoties van anderen in het omgaan met elkaar.
  • Cultuur
   • Als dynamisch gegeven
   • Als referentiekader voor denken en handelen
  • Multicultureel samenleven
   • Visies: cultuurrelativisme, fundamentalisme, interculturalisme
   • Wederzijds respect en openheid
 6. beeld, muziek, beweging, drama of media gebruiken om zichzelf uit te drukken. Binnen het beschikbare lestijdenpakket is het niet mogelijk om alle expressievormen toe te passen. Er wordt een keuze gemaakt uit mogelijke expressievormen:
  • Verbale expressie
  • Manuele expressie
  • Bewegingsexpressie
  • Muzikale expressie
  • Dramatische expressie
 7. uit historische en actuele voorbeelden afleiden wat de invloed is van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie op het samenleven.
  • Begripsomschrijving
  • Oorzaken en gevolgen voor individuen, groepen, samenlevingen
  • Voorbeelden: homofobie, antisemitisme, romafobie,…
 8. hun appreciatie uiten voor cultureel erfgoed hier en elders.
  • Erfgoeddomeinen
   • Materieel
   • Immaterieel
  • Functies

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 0
 • Kopiegeld: € 0
 • Materialengeld

* Het materialengeld en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden (zie lessenrooster)