Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Lessenrooster

Doel

De cursist leert in deze module aan de hand van culturen hier en elders, essentiële vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.

Inhoud

 1. de dynamiek beschrijven in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen.
 2. de impact herkennen van cultuur op denken, voelen en handelen.
 3. gepast omgaan met vooroordelen en stereotypering, met ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik, bij zichzelf en anderen.
 4. constructief omgaan met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.
 5. rekening houden met de situatie, opvattingen en emoties van anderen in het omgaan met elkaar.
  1. Cultuur
   1. Als dynamisch gegeven
   2. Als referentiekader voor denken en handelen
  2. Multicultureel samenleven
  3. Visies: cultuurrelativisme, fundamentalisme, interculturalisme
   1. Wederzijds respect en openheid
   2. interculturele communicatie

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 0
 • Kopiegeld: € 0
 • Materialengeld

* Het materialengeld en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden (zie lessenrooster)