Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht dinsdag 13.00 – 16.35 u. 11/09/2018 tot
06/11/2018
F

Doel

De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau(A2) zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.

Inhoud

We willen ons onderwijs zo veel mogelijk laten aansluiten bij de leernoden van de cursist. Daarom is het belangrijk om te werken met een ruim aanbod aan authentiek bronnenmateriaal. We vertrekken daarbij vanuit voor de cursist betekenisvolle contexten. Dat betekent dat de docent binnen heterogene groepen verschillende opdrachten en dus bronnen kan aanbieden.
Verder willen we de cursisten laten voortbouwen op de bij hen aanwezige competenties, we willen hen actief aan de slag laten gaan en zo veel mogelijk kennis zelf laten construeren. Daarom worden de verschillende vaardigheden het best zo veel mogelijk geïntegreerd zoals dat ook in het echte leven het geval is. Samenwerken met anderen is hier cruciaal.
Een taakgerichte aanpak leent zich hier het beste toe. De docent fungeert als coach. Deze manier van werken geeft de docent een grote vrijheid wat het kiezen van leermateriaal en inhouden betreft. De docent ziet er op toe dat alle cursisten de leerplandoelen realiseren, maar zoals hierboven aangehaald, hoeft dat niet voor elke cursist met hetzelfde leer- en evaluatiemateriaal te gebeuren.

Een paar voorbeelden van oefenvormen voor kijken/luisteren (Bron CPS)
Voor het luisteren/kijken

 1. Samenstellen van een “bordspin” n.a.v. de gegeven titel of het onderwerp van het videofragment.
  • Wie zul je gaan zien?
  • Waar gebeurt het?
  • Wat zul je gaan zien?
  • Wat zullen de personen zeggen en / of doen?
 2. Brainstorming
  Cursisten schrijven in vrije associatie woorden op die verband houden met titel of thema.
 3. Probleem oplossen
  Gaat het videofragment om een reëel probleem, laat cursisten vooraf een oplossing bedenken. Komt dit overeen met de oplossing in het fragment?
 4. De docent biedt voor het kijken/luisteren een aantal woorden aan.
  Deze woorden hebben betrekking op het te bekijken/beluisteren fragment. De cursisten proberen (eventueel m.b.v. docent) betekenisvolle verbindingen te maken en voorspellen van daaruit wat er zal gaan komen in het video/luisterfragment.
 5. Globaal kijken-luisteren
  • cursisten schrijven algemene informatie m.b.t. het fragment op.
  • In een groepje vatten de cursisten de informatie in een raster samen.
 6. Gericht kijken-luisteren
  Cursisten verzamelen informatie m.b.t. een specifiek onderwerp dat in het fragment aan de orde komt. Hierbij kan het fragment vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Informatie in raster plaatsen.
 7. Video stopzetten tijdens het kijken.
  Doel:

  • Korte toelichting geven op het fragment
  • Cursisten kunnen nieuwe kennis toevoegen bij de via pre-viewing verzamelde verwachtingen etc.
  • Cursisten laten reageren op het fragment.
  • Voorspellen hoe een en ander verder zal gaan lopen (nieuwe kennis koppelen aan oude “scripts”).
 8. “Achterwaartse voorspelling” Cursisten voorspellen op basis van een fragment wat er eerder gebeurd zal zijn.
  Sturingsvragen hierbij kunnen zijn:

  • Waar speelt de situatie zich af?
  • Wie spelen een rol?
  • Hoe is hun onderlinge relatie?
  • Wat is er tot nu toe concreet gebeurd?
   Vervolgens band terugspoelen en “voorfragment” bekijken.
   Na het luisteren/kijken
 9. Samenvatten
  Cursisten vatten individueel of in groepjes de inhoud van het fragment samen in de doeltaal. Eventueel beperken in tijd (2 minuten!)
 10. Verzin het vervolg. Cursisten verzinnen op basis van de verzamelde informatie een logisch vervolg.
 11. Vergelijking.
  Cursisten vergelijken de kennis die ze hebben opgedaan met de kennis voor het kijken. Wat heb ik geleerd?
 12. De lijn van het fragment opnieuw samenstellen.
  De docent biedt een aantal korte beschrijvingen van de inhoud in andere volgorde genummerd aan. Cursisten proberen de juiste volgorde te reconstrueren.

 

Voorkennis

De cursist moet de basiscompetenties uit de module AAV Moderne Vreemde Talen B2 verworven hebben

Prijs

 • Inschrijvingsgeld: € 60
 • Kopiegeld: € 0
 • Materialengeld: € 5

* Het materialengeld en kopiegeld worden betaald bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

40 lestijden = 1 semester