Product Description

Betaald Educatief Verlof Afstandsonderwijs
Opleidingscheques Secundair onderwijs
Vestiging Lesmoment Startdatum Lokaal
Veerkracht Lessenrooster 13/09/2019 D

Doel

De cursist leert in deze module om op structurerend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Op dit niveau heeft de cursist een actieve inbreng in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich opneemt of zelf informatie presenteert. Naargelang van het taaldoel, selecteert hij bepaalde elementen uit het geheel, brengt een nieuwe ordening aan of geeft de tekst in een verkorte vorm weer. Ter verbetering van zijn taalvaardigheid reflecteert de cursist daarbij over zijn eigen en andermans taalgebruik.

Inhoud

We willen ons onderwijs zo veel mogelijk laten aansluiten bij de leernoden van de cursist. Daarom is het belangrijk om te werken met een ruim aanbod aan authentiek bronnenmateriaal. We vertrekken daarbij vanuit voor de cursist betekenisvolle contexten. Dat betekent dat de docent binnen heterogene groepen verschillende opdrachten en dus bronnen kan aanbieden. Verder willen we de cursist laten voortbouwen op de bij hen aanwezige competenties, we willen hen actief aan de slag laten gaan en zo veel mogelijk kennis zelf laten construeren. Daarom worden de verschillende vaardigheden het best zo veel mogelijk geïntegreerd zoals dat ook in het echte leven het geval is. Samenwerken met anderen is hier cruciaal. Een taakgerichte aanpak leent zich hier het beste toe. De docent fungeert als coach. Deze manier van werken geeft de docent een grote vrijheid wat het kiezen van leermateriaal en inhouden betreft. De docent ziet er op toe dat alle cursisten de leerplandoelen realiseren, maar zoals hierboven aangehaald, hoeft dat niet voor elke cursist met hetzelfde leer- en evaluatiemateriaal te gebeuren.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Prijs

  • Inschrijvingsgeld: € 0
  • Kopiegeld: € 7

* Het kopiegeld moet betaald worden bij aanvang  van de opleiding.
** De info en prijzen zijn indicatief. De juiste enige prijs is de prijs bij de inschrijving.

Studieduur

80 lestijden = 1 semester